News | 18 Jun 2021

ดูให้ชัด! ค่าไฟของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

ค่าไฟ ถือว่าเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ทุกคนบนโลกนี้จะต้องเสียทุกเดือน จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟและจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ถูกใช้งานในเดือนนั้นๆ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีอัตราค่าไฟฟ้าที่ไม่เท่ากัน ทำให้เมื่อคำนวณค่าไฟที่ต้องจ่ายออกมา ตัวเลขจึงมีความแตกต่างกันตามไปด้วย

หลายๆคนจึงเกิดความสงสัยในเรื่องนี้ขึ้นมา ว่าค่าไฟของประเทศไทยอยู่ในระดับไหนเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ทางเราจึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับค่าไฟของประเทศในกลุ่มอาเซียนมาฝากกัน

ค่าไฟของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

หากเรานำค่าไฟต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kWh) ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนมาเปรียบเทียบกัน โดยอาศัยข้อมูลจากเว็บไซต์ globalpetrolprices ที่มีการอัปเดตข้อมูลอยู่เป็นประจำ และเรียงจากค่าไฟมากไปน้อย ผลปรากฎว่า

ค่าไฟของประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

เรียกได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีค่าไฟอยู่ในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน ฯลฯ เพื่อส่งขายให้กับประเทศอื่นๆที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ประเทศไทยมีความสามารถมากพอที่จะควบคุมอัตราค่าไฟให้คงที่ได้

ประเทศที่มีค่าไฟแพงที่สุดในโลก

หลังจากที่เว็บไซต์ electricrate ได้เผยแพร่สถิติค่าไฟของประเทศทั่วโลกในเดือนพฤษภาคมปี 2021 พบว่าเยอรมันและเดนมาร์กยังคงมีค่าไฟฟ้าแพงเป็นอันดับต้นๆของโลกเหมือนกับสถิติของปีก่อน โดยค่าไฟของเยอรมันจะอยู่ที่ 12.22 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และเดนมาร์กอยู่ที่ 10.66 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วประเทศอื่นๆ

ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดอัตราค่าไฟ

1.ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สำหรับประเทศที่มีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานอย่างประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำงบประมาณที่เหลือจากการพัฒนาประเทศ มาใช้ในการประคับประคองค่าไฟให้ถูกลงจากเดิม เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนมากจนเกินไป และสามารถทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานได้มากขึ้น

2.สภาพทางภูมิศาสตร์

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคิดอัตราค่าไฟมากพอสมควร หากลักษณะพื้นที่ภายในประเทศเอื้อต่อการสร้างโรงงานผลิต ก็จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น ลดการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศอื่น ค่าไฟจึงถูกลง แต่ถ้าพื้นที่ภายในประเทศไม่เหมาะสำหรับการตั้งโรงงานผลิต ก็จะต้องมีการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทำให้ค่าไฟที่ต้องจ่ายมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูง

3.เชื้อเพลิงที่ใช้

ในขั้นตอนการผลิตจะต้องมีการใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆในการผลิตพลังงานไฟฟ้า หากเชื้อเพลิงมีราคาต่ำ ก็จะสามารถกำหนดอัตราค่าไฟได้ต่ำเช่นกัน ซึ่งเชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำที่สุดก็จะเป็นถ่านหิน แต่ก็มีปัญหาตามมาอีกหลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายประเทศหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแทน

แล้วทำไมเยอรมันและเดนมาร์กถึงมีค่าไฟแพงเป็นอันดับต้นๆของโลก

สาเหตุที่ทำให้ค่าไฟของประเทศเยอรมันแพงที่สุดในโลกเช่นนี้ ก็มาจากนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนที่พลังงานจากฟอสซิล ปัจจุบันมีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นถึง 69.1% และพลังงานฟอสซิลลดลงเหลือเพียง 30.9% เท่านั้น โดยพลังงานหมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักในเยอรมัน ก็เป็นพลังงานลมและพลังงานนิวเคลียร์ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้สัดส่วนของต้นทุนการผลิต ภาษี ค่าบริหารจัดการระบบสำรองไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมธรรมเนียมในการบำรุงรักษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าไฟของเยอรมันมีตัวเลขสูงขึ้นจากเดิมเป็นเท่าตัว

เช่นเดียวกับประเทศเดนมาร์กที่มีค่าไฟแพงรองลงมาจากประเทศเยอรมัน สาเหตุก็มาจากการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นกัน โดยมีการใช้พลังงานหมุนเวียนถึง 80% และเป็นการใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ ต้นทุนการผลิต ค่าภาษีไฟฟ้า ค่าบริหารจัดการระบบ และค่าธรรมเนียมต่างๆจึงเพิ่มสูงขึ้น จนทำให้ค่าไฟของประเทศนี้มีตัวเลขสูงใกล้เคียงกับเยอรมันในที่สุด

ค่าไฟที่ต้องจ่ายกับรายได้ของคนเยอรมันและเดนมาร์ก

ถึงแม้ค่าไฟที่พวกเขาต้องจ่ายจะดูแพงมากในสายตาของพวกเรา แต่ความจริงแล้ว ค่าไฟเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับรายจ่ายของพวกเขาเลยแม้แต่นิดเดียว เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อหัวของพวกเขาค่อนข้างสูง มากกว่าค่าไฟหลายเท่า ทำให้สามารถรับผิดชอบค่าไฟที่มีตัวเลขสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกได้แบบไร้ปัญหาใด ๆ

จะเห็นว่า ค่าไฟในแต่ละประเทศจะมีราคาเท่าไหร่นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ และเชื้อเพลิงที่ใช้ ยังขึ้นอยู่กับนโยบายจากทางภาครัฐ ในการกำหนดทิศทางพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศนั้น ๆ และสะท้อนออกมาในรูปแบบราคาค่าไฟนั่นเอง

Reference:

https://bottomlineis.co/Social_electricity_bill_Thailand_and_asean
https://www.posttoday.com/aec/news/609508
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2230&Itemid=246
https://www.electricrate.com/data-center/electricity-prices-by-country/
https://energy-charts.info/charts/energy_pie/chart.htm?l=en&c=DE
https://www.iamexpat.de/expat-info/german-expat-news/electricity-prices-germany-are-amongst-highest-world
https://www.cleanenergywire.org/factsheets/what-german-households-pay-power
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2251:2017-11-21-09-02-51&catid=49&Itemid=251
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_Denmark
https://stateofgreen.com/en/partners/state-of-green/news/a-record-year-wind-and-solar-supplied-more-than-half-of-denmarks-electricity-in-2020/
https://drpinyoblog.wordpress.com/2017/06/05/ตอนที่-24-ค่าไฟแพงมหาโ/

Share


Other News & Updates

29 Dec 2022 | News

คาร์บอนเครดิตสร้างรายได้ ได้จริงหรือ?

คาร์บอนเครดิต หมายถึง สิทธิที่ได้รับจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม มีหน่วยเป็น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งการที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวมานั้น จะต้องมีการดำเนินโครงการที่มีการวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบของมาตรฐานคาร์บอนเครดิต โดยการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตมาตรฐานของประเทศไทยจะต้องสมัครขึ้นทะเบียนโครงการภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งมีผู้ให้

20 Dec 2022 | News

Green loan การกู้ยืมสีเขียว

ref: https://www.pymnts.com/loans/2019/global-standards-green-lending/Green loan หรือการกู้ยืมสีเขียว คืออะไร? Green loan เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินสำหรับตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการกู้ยืมเพื่อทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น โครงการปลูกป่า, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน หรือแม้กระทั้งในรูปแบบบ้านเรือน เช่น การติด Solar rooftop เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานจากแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษเช่นพลังงานจาก fossil นั่นเอง ref: https://energy-utilities.com/total

14 Dec 2022 | News

การรีไซเคิล คือ คำตอบของการแก้ปัญหาขยะพลาสติก จริงเหรอ?

Ref: rawpixel, Teddyปฏิเสธไม่ได้ว่าพลาสติกเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งในการการดื่มกิน ใช้สวมใส่ ใช้ช้อปปิ้ง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยชีวิตเรา เนื่องจากพลาสติกมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ราคาถูก สามารถหล่อเป็นสิ่งต่างๆได้นับพันชนิด ตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตปัจจุบัน แต่ปัญหาอยู่ที่พลาสติกนั้นไม่สามารถย่อยสลายไปได้ทันที เพราะต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 200 ปี ในขณะที่การผลิตพลาสติกเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุกๆ 10 ปี จนทุกวันนี้โลกเรามีผลิตภัณฑ์พลาสติกออกมาสู่ท้องตลาดมากกว่า 300 ล้านตันต่อปี ถ้าเป็นอย่างน

logo

139 Sethiwan Tower, 4th Floor, Pan Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500
+66 8 4034 4240
contact@gideon-one.com

Follow Us

newnewnew